Advokát tímto pro účely informační povinnosti vůči subjektům údajů, jejichž osobní údaje zpracovává, vypracoval níže uvedené "Podmínky ochrany osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů advokátem dle GDPR." Prosíme tímto klienty, aby se s těmito zásadami seznámili.
 

Podmínky ochrany osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů klientů dle GDPR

(PREAMBULE)

(1) Tyto podmínky ochrany osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů byly vypracovány pro účely naplnění informační povinnosti advokáta vůči subjektům údajů v souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) (dále jen „Zásady“) a jsou účinné od 25. 5. 2018. Jejich aktuální verze bude vždy dostupná na těchto webových stránkách.

(2) Tyto Zásady informují klienta Advokáta, jako subjekt údajů, o zpracování osobních údajů, které mu klient jako zákazník poskytl nebo které zpracovává pro účely uvedené v těchto Zásadách. 

(3) Mgr. Jakub Zahradník, advokát, se sídlem Vágnerova 1037/6, 197 00 Praha 9, IČO: 75403404, zapsaný do seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 15 116 (dále jen "Advokát“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje svých klientů jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Všechny osobní údaje Advokát zpracovává pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování a aktivitě klienta jako zákazníka.

(4) Advokát je ve smyslu čl. 4 bod (7) GDPR správcem osobních údajů klientů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže), která spočívá v poskytování právních služeb a souvisejícího poradenství v oblasti práva. Kontaktní údaje Advokáta jako správce jsou tyto: Mgr. Jakub Zahradník, advokát, adresa: Vágnerova 1037/6, 197 00 Praha 7, tel: 721568 917, email: zahradnik@akzahradnik.cz.

(5) Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen „Osobní údaje“). Advokát nejmenoval pověřence pro ochranu Osobních údajů.

(5) Tyto Zásady se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné Advokátem během používání webových stránek www.akzahradnik.cz klientem (dále jen „Webové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů prováděné Advokátem během komunikace s klientem prostřednictvím e-mailu či telefonu, (iii) zpracování osobních údajů ze strany Advokáta během trvání obchodního vztahu s klientem a dodavateli, (iv) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Advokátem a poskytování právních služeb Advokátem a na (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Advokáta.

(6) Tyto Zásady zpracování Osobních údajů popisují účely zpracování Osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných Osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování Osobních údajů a o právech klienta ve vztahu k ochraně Osobních údajů.

(A) ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje klientů mohou být Advokátem zpracovávány pro následující účely:

(1) Plnění smlouvy, včetně jejího sjednání (smlouvy o poskytování právních služeb a/nebo poskytování právní pomoci či plnění požadavků klientů, tj. faktický výkon právních služeb podle právních předpisů upravujících výkon advokacie; vztahy s obchodními partnery, například partnerskými advokáty a advokátními kancelářemi či dodavateli výrobků a služeb).

(2) Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy (exekutor, notář, státní úřady atp.); řádné vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb).

(3) Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb (Advokát může zasílat obchodní sdělení nebo newslettery, zejména z oblasti práva a podnikání, a nabízet služby prostřednictvím e-mailu).

(4) Ochrana oprávněného zájmu správců (ochrana práv a právem chráněných zájmů Advokáta, například identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ochrana sítě proti poškozujícímu jednání nebo ochrana před zneužitím Webové stránky).

(5) Ochrana oprávněného zájmu třetích osob (zejména klientů) v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie.

(6) Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů.

(B) ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Advokát je oprávněn zpracovávat následující Osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů údajů:

(1) Jméno a příjmení

Účely zpracování: Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních  sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu Advokáta, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů.

(2) Kontaktní adresa

Účely zpracování: Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu Advokáta, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů.

(3) E-mail

Účely zpracování: Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu Advokáta, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů.

(4) Telefonní číslo (mobil, pevná linka)

Účely zpracování: Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu Advokáta, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů.

(5) Číslo bankovního účtu a jiné transakční údaje

Účely zpracování: Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Advokáta.

(6) Identifikační číslo osoby (IČO) a Daňové identifikační číslo (DIČ)

Účely zpracování: Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Advokáta.

(7) Rodné číslo

Účely zpracování: Plnění smlouvy, Plnění právních povinností.

(8) Datum narození

Účely zpracování: Plnění smlouvy, Plnění právních povinností.

(9) Jakékoliv další informace týkající se klienta či třetích osob

Účely zpracování: Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu třetích osob.

Osobní údaje jsou Advokátem zpracovávány jak manuálně, neautomatizovaným způsobem. K automatizovanému zpracování Osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb. Jako uživatel berete na vědomí, že Osobní údaje mohou být uloženy v datacentrech společnosti Google LLC. Advokát využívá služby Gmail, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů. Jako uživatel berete na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Google LLC na jeho zařízení. 

(C) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud klient udělí Advokátovi souhlas se zpracováním Osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování) či pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů obchodních partnerů Advokáta, a to prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu, bere klient na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že lze souhlas kdykoli písemně na adresu sidla Advokáta a/nebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě s obchodním sdělením odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

(D) PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Advokát Osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům či jednotlivým zpracovatelům Osobních údajů smluvně sjednaným Advokátem, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování Osobních údajů.

2. Advokát je v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen některé Osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

(E) OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků klientů či dodavatelů Advokáta a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s Advokátem, popř. jiné údaje, které Advokát obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Advokát za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Advokát bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

(F) PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Advokát prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Osobních údajů dle GDPR tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

2. Advokát přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť Osobních údajů v listinné podobě, zejména zálohy, hesla, antivorvé programy, šifrování.

3. Advokát prohlašuje, že jím přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Advokát pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů, a včas obnovuje dostupnost Osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.

4. Advokát tímto prohlašuje, že Ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Advokáta. K Osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Advokáta. Tyto oprávněné osoby Advokáta, které zpracovávají Osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Advokát zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Advokát zajistí, že tato povinnost pro Advokáta i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Advokátovi.

(G) DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje klientů Advokát zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Advokát povinen jakožto správce osobních údajů Osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou klient udělil Advokátovi ke zpracování souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje Advokát zpracovává dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování:

(1) Plnění smlouvy

Doba uchování: po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

(2) Plnění právních povinností

Doba uchování: po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

(3) Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů

Doba uchování: po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním,případně v souladu se zvláštními právními předpisy*

(4) Ochrana oprávněného zájmu správců nebo třetích osob

Doba uchování: maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak (např. upravující výkon advokacie), anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

(5) Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Doba uchování: po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku

* Advokát je oprávněn zpracovávat e-mailovou adresu klienta ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

(H) PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Klient, jakožto subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

(1) právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR: Chcete-li vědět, jestli Advokát zpracovává osobní údaje, má klient právo získat informace o tom, jestli jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo k jeho osobním údajům získat přístup.

(2) právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 GDPR: V případě, že se klient domnívá, že o něm Advokát zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, má kmlient právo požadovat jejich opravu a doplnění. Advokát provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

(3) právo na výmaz čl. 17 GDPR: V případě, že klient požádá o výmaz, Advokát vymaže jeho osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) klient vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování jeho osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

(4) právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR: V případě, že klient požádá o omezení zpracování, Advokát osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

(5) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR: V případě, že klient bude chtít, aby Advokát osobní údaje, které o něm v elektronické formě zpracová na základě smlouvy nebo souhlasu a které mu klient poskytl, předal třetímu subjektu, může klient využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, Advokát nebude moci žádosti klienta vyhovět.

(6) právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Advokáta. V případě, že Advokát neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami klienta, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

(7) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Advokáta uvedený v Preambuli odst. (3) a (4) těchto Zásad.

(8) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů přímo v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. Na ochranu osobních údajů a soukromí osob dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7. Tel: 234 665 111, web: www.uooz.cz.

Advokát je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené, popřípadě jeho realizaci odmítne. O takovém postupu bude žadatel předem informován.

Důležité upozornění: S ohledem na specifický charakter činnosti Advokáta (výkon advokacie dle zákona o advokacii) může být výkon některých práv subjektů údajů výrazně omezen (zejména pro případy zpracování osobních údajů týkajících se konkrétních právních případů).

Další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytne Advokát na e-mailové adrese zahradnik@akzahradnik.cz. V případě realizace práv se můžete obrátit se svým požadavkem písemně na adresu sídla Advokáta nebo e-mailem na zahradnik@akzahradnik.cz. Advokát si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a budou pravidelně aktualizovány. Platná verzebude vždy přístupna klientům na stránce  http://www.akzahradnik.cz v sekci “GDPR”.

Kompletní znění GDPR naleznete zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN


 

© Copyright Advokátní kancelář ZAHRADNÍK LEGAL