POSKYTUJEME NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ SLUŽBY:

SMLOUVY

Připravujeme všechny typy občansko právních a obchodních smluv. Příprava, kontrola a revize všech typů smluv (např. kupní smlouvy, darovací, nájemní, smlouvy o půjčce, smlouvy o smlouvě budoucí apod.)

OBCHODNÍ A KORPORÁTNÍ PRÁVO

 • sepis, kontrola a revize obchodněprávních smluv
 • kompletní zakládání obchodních společností a družstev a jejich změny (firma, sídlo, předmět podnikání, statutární orgány, společníci, právní forma atd.) včetně zajištění sepisu zakladatelských dokumentů a jejich změn notářem, převod podniku a nájem podniku
 • přeměny obchodních společností – fúze včetně přeshraničních, rozdělení včetně rozdělení odštěpením, změny právní formy, atd.
 • akvizice – komplexní zastoupení včetně návrhu nejvhodnější formy realizace akvizice, due diligence, vypracování smluvní dokumentace, zastupování při jednání s protistranou
 • zajištění závazků (smluvní pokuta, ručení, uznání závazku)
 • vznik, změna a zánik obchodněprávních závazkových vztahů (jednání o uzavření smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí, zmaření smlouvy, započtení pohledávek, odstoupení od smlouvy, odstupné)
 • zastupování v řízení před živnostenským úřadem a v řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • zvýšení/snížení základního kapitálu, převod obchodního podílu, zřizování zástavních práv k obchodním podílům, majetkové vypořádání obchodních společností
 • právo směnečné a šekové, cenné papíry

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

 • zastupvání v zadávacím řízení
 • veřejné zakázky v užším smylu
 • koncese
 • zastupování klientů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže - podání návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, rozkladu atd.
 • podávání podnětů k Evropské komisi a zastupování před Evropskou komisí

NEKALÁ SOUTĚŽ A OCHRANNÉ ZNÁMKY

 • příprava a sepis návrhu na vydání předběžného opatření ve věcech nekalé soutěže
 • příprava žaloby na zdržení se, na vydání bezdůvodného obohacení, vydání přiměřeného zadostiučinění, náhrada škody
 • rešerše k ochranné známce
 • příprava a sepis přihlášky vnitrostání, mezinárodní i ochranné známky Evropské unie

E-COMMERCE A SOFTWAROVÉ PRÁVO

 • licenční smlouvy
 • ochrana autorských práv, zejména v oblasti software, internetu a nakladatelské činnosti
 • právní služby při zjištění neoprávněných zásahů do majetkových či osobnostních práv chráněných autorským či jinými zákony nebo při zásazích do práv k obchodnímu tajemství, ochranné známce nebo ochranu proti jednání nekalé soutěže, včetně prosazení požadavků na ukončení takových zásahů a náhradu majetkové či nemajetkové újmy
 • servisní smlouvy na software
 • smlouvy o dílo na provedení softwaru

GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • pomoc s pochopením problematiky GDPR
 • příprava nutné dokumentace pro splnění podmínek dle GDPR
 • nastavení interních postupů a směrnic

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDY, ÚŘADY A ARBITRÁŽE

 • sepis a příprava všechy typů žalob (předběžné opatření, vymáhání pohledávek, vydání věci)
 • sepisování a podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím
 • příprava ústavních stížností
 • zastupování klientů před Nejvyšším soudem České republiky v rámci řízení o dovolání
 • zastupování v dědickém řízení

PRACOVNÍ PRÁVO

 • vypracování pracovní smlouvy a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)
 • sepis pracovněprávních žalob a podání soudu (neplatnost převedení na jinou práci, neplatnost přeložení do jiného místa výkonu práce a náhrada mzdy, uložení povinnosti zařadit zaměstnance na původní místo, neplatnost výpovědi a náhradu mzdy, neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru a náhrada mzdy, náhrada škody, odškodnění pracovního úrazu, vydání bezdůvodného obohacení apod.)
 • změny a ukončení pracovního poměru, nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru, povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
 • problematika dovolené na zotavenou, mateřské a rodičovské dovolené
 • otázky pracovní doby, práce přesčas, pracovní cesty a překážek v práci na straně zaměstnance/zaměstnavatele
 • problematika pracovních úrazů, nemocí z povolání, náhrady škody a náhrady ztráty na výdělku
 • náhrada mzdy, srážky ze mzdy
 • agenturní zaměstnávání, vypracování konkurenční doložky

INSOLVENCE

 • příprava insolvenčního návrhu
 • zpracování přihlášky pohledávek
 • zastupování ve věřitelských orgánech
 • zastupování v incidenčních a jiných sporech
 • vymáhání náhrady škody
 • osobní bankrot
 • úpadek
 • likvidace
 • neoprávněný soupis majetku do podstaty
 • odpůrčí žaloby

TRESTNÍ PRÁVO A PŘESTUPKY

 • obhajoba klientů v přípravném řízení
 • zastupování klientů v řízení o vazbě
 • všeobecné trestněprávní poradenství, zpracování analýz právních úkonů z hlediska trestněprávní odpovědnosti
 • obhajování klientů při hlavním líčení i v řízení před odvolacím soudem
 • obhajování mladistvých před specializovanými soudy pro mládež
 • sepisování a podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení, ústavních stížností
 • zastupování klientů před Nejvyšším soudem České republiky v rámci řízení o dovolání
 • zastupování klientů ve vykonávacím řízení, podávání žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu
 • zastupování poškozených, uplatňování nároků poškozených na náhradu škody v rámci trestního řízení
 • zastupování klientů při jednání s Probační a mediační službou České republiky
 • sepis žádosti o propuštění z vazby na svobodu, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, odklad výkonu trestu, upuštění od výkonu trestu, přerušení výkonu trestu apod.
 • sepis trestních oznámení


 

© Copyright Advokátní kancelář ZAHRADNÍK LEGAL